Resfjellet opp

Hjem » Uncategorized » Forskrift om hundehold, Meldal kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om hundehold, Meldal kommune, Sør-Trøndelag


Våre firbente venner er som regel svært lystne på en tur ut i marka sammen med sine eiere. Å ha hund med seg på tur er en fin vane, og de aller fleste har satt seg inn i båndtvangreglene. Allikevel tar vi en oppdatering her før løpet.

Vi i løpsutvalget har ingen utvidet myndighet i forbindelse med dette, og vi informerer om dette av egen vilje. Grunneierne har jo beitedyr i området nå på høsten så dette er en høyst reel situasjon. Paragrafen som er mest matnyttig er §3, men vi tar med hele forskriften for ordens skyld.

§ 1.Formål
a) Fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet for mennesker og dyr samt å unngå forsøpling.
b) Verne om vilt og bufe.
c) Legge til rette for at dressur og mosjon av hund kan skje i trygge former.

§ 2.Virkeområde og definisjoner
I denne forskrift forstås med
a) Hundeholder: Den som eier eller har tatt omsorgen for en hund for kortere eller lengre tid.
b) Bufe: Husdyr som beiter i innmark eller utmark.
c) Vilt: Alle dyr eller fugler som lever og yngler fritt i naturen, herunder viltets egg, reir og bo.
d) Saureinhetsbevis: Et dokument som utstedes særskilt for hver enkelt hund og beviser at vedkommende hund har gjennomgått en sauetest i regi av en jeger og fiskerforening, hundeklubb eller lignende, og kan garanteres å ikke jage sauer eller annet bufe.

§ 3.Båndtvang
I Meldal kommune skal hunder ut over den generelle båndtvangen i perioden 1. april–20. august holdes i band eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet slik det framgår av punktene a til c nedenfor.
a) Hele året på og ved idrettsanleggene i kommunen.
b) I merkede og preparerte skiløyper fra de blir preparert og fram til 31. mars.
c) I perioden 21. august til 25. september skal hunder som ikke er sauereine eller der eier ikke kan eller er villig til å framvise gyldig saureinhetsbevis, holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i de områder av kommunen hvor bufe beiter.

§ 4.Båndtvang under ekstraordinære forhold
Rådmannen kan innføre ekstraordinær båndtvang for å beskytte vilt. Rådmannen opphever den ekstraordinære båndtvangen når han vurderer at den ikke lenger er nødvendig.
Vedtak om innføring/oppheving av ekstraordinær båndtvang kunngjøres i de media som rådmannen finner tjenlig.

§ 5.Unntak fra båndtvangsbestemmelsene
I samsvar med bestemmelsene i hundelovens § 9 gjelder ikke båndtvangen for:
a) hund når den brukes i reindrift.
b) dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit.
c) hund i aktiv politi-, toll-, militær- eller redningstjeneste eller hund under trening eller prøving for slik tjeneste.
d) hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.
e) særlige bruksformål, avgrensede områder eller nærmere angitte hunderaser eller hundetyper eller hunder som har særskilt trening, når dette er fastsatt av kommunen ved forskrift eller enkeltvedtak. Ved dette kan kommunen blant annet legge ut et område som dressurområde for hunder, dersom samtykke som nevnt i hundeloven § 8 første ledd foreligger.
f) hund når den brukes for jakt, jakthundtrening eller jaktprøver mellom 20. august og 1. april. Dersom det blir innført ekstraordinær båndtvang skal likevel denne gjelde.
Hund som nevnt i første ledd bokstav a til d eller i bestemmelse som gjelder særlige bruksforhold etter bokstav e kan på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra bruksformålet.
En hund som nyttes som jakthund eller er under trening eller prøve for dette kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, når dette ikke er i strid med viltloven eller regler om båndtvang. Det samme gjelder for trening og prøving av ettersøkshunder.

§ 6.Om områder der hunder har begrenset adgang
Hunder har ikke adgang til skoler og barnehager uten etter avtale mellom hundeeier/fører og skolen eller barnehagen.

§ 7.Løse hunder
I samsvar med bestemmelsene i hundelovens § 10 kan enhver oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. I utmark i jakttiden der jakt er lovlig kan likevel bare rettighetshavere i området eller politiet oppta løse hunder.
Hunden skal leveres til hundeholderen dersom denne er til stede. Dette gjelder ikke dersom hundeholderen åpenbart ikke kan ta hånd om hunden på en forsvarlig og lovlig måte. Dersom hunden ikke blir levert til hundeholderen skal den leveres til politiet.

§ 8.Forsøpling
Langs offentlige veier, og på områder som er tilgjengelige for allmennheten i tettbygd strøk skal eier/bruker av hund sørge for at hundeavføring blir fjernet. Tilsvarende gjelder for offentlige badeplasser, skoler, barnehager, kirkegårder, parker og lignende.
🔗

§ 9.Dispensasjon
Kommunen kan etter skriftlig søknad dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 10.Straff
Hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene i forskriften straffes med bøter og/eller fengsel i henhold til hundeloven § 28.

§ 11.Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.

%d bloggere liker dette: